Leder verkligen porr till ökat kvinnohat och sexuellt våld?

Om man läser eller lyssnar på den mediestorm som blåser omkring pornografi kommer man med största säkerhet få intrycket att porr är ett av de största samhällsproblemen vi tampas med idag och att detta problem löses enklast genom en kombination av först porrhat och sedan porrförbud. Porrhat är så vida utbrett och accepterat att det förenar även de mest skilda politiska ideologierna – men är verkligen porr så problematiskt som starka mediaröster påstår?

Myter om porrens effekter

Högerextremister hävdar att porr är beroendeframkallande och jämför det med något så extremt som heroin. ”Granskande” bloggare säger att porr och porrtittande bland unga killar leder till så kallad ”porrimpotens” som förstör unga människors sexliv. Extremt långt ut på vänsterkanten står Zozan Inci (ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och hojtar ohämmat om att ”män som konsumerar porr blir mer sexuellt aggressiva och mer benägna att köpa sex.” Bredvid henne står Feministiskt Initiativ som hävdar på sin officiella webbplats att ”pornografiska uttryck […] förstärker en föreställning om kvinnor som varor som kan konsumeras.” De säger sig också vilja verka för att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds. Sist och kanske minst har vi även anti-porr föreningen PorrfriBarndom som helt öppet berättar att den information om porr och sex de (tillsynes) geschwint skrapat ihop och riktar till oroliga förändrar och svenska politiker inte är en vetenskaplig text utan istället syftar till att vara ”lättläslig” och ”lättillgänglig”. Vad som är sant och inte verkar med andra ord inte vara en prioritet för den lilla gruppen av kommunikatörer och journalister.

Påståenden om porr

Man kan således sammanfatta det Svenska porrhatet med följande korta lista med påståenden om vilken effekt porren har på individer och samhälle:

Vad säger vetenskapen om pornografi och porrens effekter?

För att värdera sanningshalten i påståendena ovan måste vi vända oss till vetenskapens värld och ta en lång, bra titt på vad empirisk forskning om pornografi dess effekter på individer och samhälle har kommit fram till. Den vetenskapliga metoden inom forskning har sina filosofiska svagheter, men det är det absolut bästa verktyget vi människor har till vårt förfogande när vi försöker komma så nära en objektiv sanning som möjligt. Att gå igenom forskningsrapporter är dock svårt och tidskrävande. Därför kommer jag (som jag alltid gör här på LUSTFYLLT) sammanfatta ett par studier som är relevanta för ämnet så att du slipper! Tacka mig gärna med en kommentar nedan och läs gärna igenom samtliga studier jag länkar till om du vill.

Pornografi är ett allvarligt samhällsproblem

Att påstå att porr är en allvarlig folkhälsokris är den nyaste taktiken som anti-porraktivister använder sig av för att motivera en begränsning av (eller totalförbud mot) distribution av pornografi. Ändå stöder inte en enda global hälsovårdsorganisation (organisationer som WHO eller UNICEF som brukar vara de experter som identifierar och definierar omfattningen av ett ”folkhälsoproblem”) det påståendet (Webber & Sullivan, 2018).

Porr-är-ett-allvarligt-samhällsproblem

Är porr verkligen ett stort samhällsproblem?

Hälsovårdsorganisationernas primära syfte handlar om förebyggande av sjukdomar genom att ta itu med de systemiska orsakerna till allvarliga hälsoproblem som antingen drabbar en betydande majoritet av befolkningen (t.ex. sanitetssystem eller barnvaccinationer) eller de mest marginaliserade grupperna av en befolkning (genom t.ex. HIV-förebyggande arbete).

Pornografikonsumtion uppfyller inget av dessa kriterier. Att behandla porr som en ”folkhälsokris” anses vara en grov felprioritering av resurser för organisationer som jobbar med att förebygga verkliga folkhälsokriser. Att rama in pornografi som ett hälsoproblem är således en politiskt motiverad felriktning av folkhälsoresurser som bygger mer på politisk ideologi än faktisk samhällsnytta.

Att motivera porrförbud genom att hävda att det bidrar till samhällsnyttan och folkhälsan blir också ännu mer tvivelaktigt när man ser till exakt vilka åsikter som tenderar att vara förknippade med stödjandet av argumentet. Resultatet av en studie som gjordes på 1 676 individer visade på att stöd för antipornografikampanjer var signifikant kopplat till positiva åsikter om censur och begränsad yttrandefrihet (Droubay, Butters & Shafer, 2018). Det bör säga sig självt hur orimligt det är att säga sig vilja bidra till folkhälsan och samhällsnyttan samtidigt som man ställer sig positiv till en begränsad yttrandefrihet i samhället.

Orelaterat till ämnet men ändå intressant är att studien också visade vilka karaktärsdrag som var förknippade med en positiv inställning till pornografisk censur:

  • Hög religiositet
  • Kvinnligt kön
  • Auktoritära attityder
  • Äldre ålder
  • Konservativ politisk ideologi

Sammanfattningsvis är det alltså rimligt att ifrågasätta 1) huruvida tillgång till pornografi faktiskt är ett folkhälsoproblem när ingen av de globala folkhälsoorganisationerna delar den åsikten och 2) begrunda hur rimligt det är att människor som tenderar att ställa sig positiva till en begränsad yttrandefrihet har samma definition av begreppet ”folkhälsa” som du och jag.

Porr är beroendeframkallande

Att porr är lika beroendeframkallande som diverse olagliga substanser som t.ex. heroin och kokain och därför borde göras precis lika olaglig är ett annat populärt argument från anti-porr aktivister som brytt sig föga om att läsa på om vad vetenskapen säger om ämnet innan de behagat att uttrycka sig.

är-porr-beroendeframkallande

Är porr verkligen beroende framkallande?

Synd – eftersom vetenskaplig forskning om effekterna av porr berättar en helt annan historia. Neurovetenskaplig forskning stödjer nämligen inte idén om att porr är beroendeframkallande (Prause et al., 2015)

Om porr inte är beroendeframkallande blir det naturligt att man frågar sig självt vart uttrycket kommer ifrån. Varför talar så många om porrberoende om det inte är en grej? Ingen rök utan eld, eller hur?

En tämligen intressant teori som presenterats av Thomas (2016) och därefter fått medhåll från andra forskare (Taylor & Jackson, 2018) är att termen porrberoende har fått ett ordentligt uppsving tack vare evangeliskt religiösa församlingar i USA. Religiösa personer, och särskilt konservativt religiösa personer, är extra motiverade att adoptera idén om att pornografiberoende existerar eftersom det befriar dem från moraliskt ansvar för deras användning av pornografi, vilket annars skulle anses som en synd.

Vi hittar stöd för detta argument genom att se till det faktum att utvecklingen och spridningen av idén om pornografiberoende bland evangeliska personer ökade i direkt parallell med pornografianvändningen bland medlemmarna. Att så många medlemmar av församlingar runt om i USA visat sig vara syndare var helt enkelt ingen hållbar förklaring och istället blev tanken på en slags patologisk pornografikonsumtion en mer tillfredsställande förklaring till den ökade konsumtionen. Pornografiberoende blev med andra ord en slags alternativ och socialt accepterad frälsning från syndernas begär som sedan adopterades av anti-porr lobbys runt om i världen.

En grogrund i evangelisk moralpredikan och syndundvikande samt tämligen frånvarande stöd från neurovetenskaplig forskning ger oss starka anledningar till att ifrågasätta existensen av så kallat porrberoende. Med det sagt finns det säkert individer runt om i världen som har problem med att reglera sin porrkonsumtion eller har en porrkonsumtion som avviker från vad som kan anses vara en ”normal” mängd. Detta är dock inte synonymt med beroende, som är en mycket komplicerad neurologisk process.

Porr leder till erektionsproblem

Att män som tittar på porr utvecklar erektionsproblem och därför borde skyddas från porrens destruktiva effekter genom förbud och censur är ännu ett populärt argument som anti-porr organisationer använder sig av för att samla poäng hos oroliga pojk- och flickvänner.

Trots argumentets popularitet i media visar studie (Charig et al., 2020) efter studie (Janssen et al., 2020) efter studie (Both, 2020) på att det inte finns något starkt eller konsekvent samband mellan porrkonsumtion och erektionsproblem (så kallad porrimpotens).

En multikulturell studie gjord på 3 948 individer från Kroatien, Norge och Portugal hittade inget signifikant samband mellan pornografianvändning och manliga sexuella hälsostörningar (där ibland erektionsproblem). I motsats till allmänhetens oro verkar pornografi inte vara en signifikant riskfaktor för yngre mäns sexuella lust, erektilfunktion eller orgasmiska förmåga (Landripet & Štulhofer, 2015).

Porrimpotens är, så vitt vetenskapen visar, en myt om porrens effekter. Ett påstående som står i direkt motsats till det illasinnade som anti-porr lobbys sprider är det om hur porr istället främjar människors sexualitet på olika sätt. Bland annat gjordes det en stor multinationell studie under 2020 med 2 433 medverkande kvinnor vars resultat visade att kvinnor som använde pornografi rapporterade ett större intresse för sex. Forskarna visade också att, under onani, förutspådde en mer frekvent användning av pornografi färre upphetsningssvårigheter och orgasmiska svårigheter och mer intensiv sexuell njutning. Sammantaget var mer frekvent pornografianvändning i allmänhet förknippad med mer gynnsamma resultat för sexuell respons under onani. Däremot påverkade inte mer frekvent porrkonsumtion kvinnornas sexliv med sina partners i någon större utsträckning (McNabney, Hevesi & Rowland, 2020).

Porr skadar unga människor

Argumentet här är att unga människor som exponeras för porr skadas mentalt och därför bör avskiljas från porr genom att vuxna individer installerar internetfilter eller helst inför lagändringar som gör porr olagligt.

I min mening är detta argumentet det mest lömska påstående som görs om pornografins effekter eftersom det utnyttjar vår mest basala instinkt (att beskydda våra barn) för att passera direkt förbi alla våra kognitiva filter av kritisk tänkande och ifrågasättande. T.ex märker vi inte att termerna i argumentet är så breda att det kan innefatta både ett scenario där ett litet barn på 5 år dagligen exponeras för grov sadomasochistisk porrfilm och ett scenario där en ung kvinna på 17 år råkar se ett par blottade bröst. Ett argument som är så brett att det kan innefatta två så skilda scenarion är i grunden meningslöst utan definitioner.

är-porr-skadligt-för-barn

Om du bestämt dig för att ta ”porr-snacket” med ditt barn så tänk på att vara accepterande, varm och öppen. Jag avråder ifrån att vara moraliserande och utdömande. Ta även ”snacket” på en plats där ditt barn har möjlighet att fysiskt lämna konversationen om han eller hon finner det för pinsamt.

Vi märker heller inte hur orimligt argumentet är, om vi skulle jämföra det med våra egna och andras erfarenheter. Begrunda t.ex. resultatet av en Finsk kvalitativ studie (Spišák & Paasonen, 2017) där vuxna män och kvinnor intervjuades om hur deras erfarenheter av porr i ung ålder påverkat dem i vuxenlivet. Deltagarna motsatte sig uttryckligen alla påståenden om att pornografi skulle vara en överhängande hälsorisk för minderåriga och det framkom inga berättelser om barndomstrauma från att ha exponerats för på porr. Faktum är att jag betvivlar att du som läser detta just nu kan se tillbaka på din barndom och minnas ett tillfälle där du exponerats för pornografi på ett sådant sätt att det hemsökt dig upp i vuxen ålder och permanent korrumperat din bild av hur kärlek och intimitet fungerar.

Trots att argumentet är både vagt och orimligt (om man ser till vuxna människors egna erfarenheter) är det är ett populärt råd från alla tänkbara organisationer; att man som förälder skabeskydda sina barn från nakenhet liksom det våre en form av böldpest och istället ”ta porr-snacket” med sitt barn för att säkerställa att han eller hon inte växer upp med en skev bild av vad sex innebär. Här kan det vara bra att begrunda resultatet av en annan Finsk studie som visade på att unga människor som får möjlighet att kontakta experter på sexuell hälsa inte upplever att porr som något skadligt. En annan studie visar att hela 81% av pojkar och 93% av tjejer instämmer med påståendet att porr kan ge en falsk bild av sexualitet (Mattebo et al., 2014). Ungdomar är med andra ord medvetna om att porr inte ger en representativ bild av vad sex faktiskt är eller hur det fungerar. Den Finska studien visar snarare på det är ”porr-snacket” med sina föräldrar eller lärare som upplevs som orosframkallande och obekvämt för barnen, inte exponeringen för nakenhet. Forskning tenderar helt enkelt att inte hitta några avgörande bevis som styrker påståendet att ungdomar som exponeras för pornografi skadas av det.

Min åsikt som erfaren sexualrådgivare efter att ha träffat många vuxna som lider av ett icke-fungerade förhållningssätt till sex och intimitet är att en stor del av dessa problem härstammar från upplevelser i barndomen som innefattar föräldrar som var icke-förstående och utdömande kring sex och relationer. Med andra ord; en av de absolut största riskfaktorerna som jag ser kan orsaka en skev och icke-fungerande bild av sex och relationer är föräldrarna som barnet växer upp med – inte pornografi. Framförallt härstammar problemen från välmenande föräldrar som ”bara vill att barnet ska få rätt bild av vad ”det” innebär”. Komihåg att din bild av relationer och sex inte är ditt barns och att alla har rätt att skapa sig en egen föreställning om vad som känns bra och vad som är okej när det kommer till sex. Din son eller dotter kanske formar en mer konservativ eller mer promiskuös inställning till sex än den du har och det är faktiskt något som du som förälder bör visa acceptans inför.

Pornografi leder till mer sexuellt våld och sexistiska åsikter

Motståndare till sexarbete (såsom prostitution och pornografi) bygger allt ofta sina argument på tron om ​​att sexarbete är oförenligt med jämställdhet eftersom de anser att dessa yrken är kvinnoförnedrande och spelar en betydande roll i att upprätthålla en strukturell ojämlikhet mellan könen i samhället.

Dessa argument är ofta rotade i en radikal feministisk teori om att pornografi förstärker kulturella ideal om hur kvinnor domineras och utnyttjas av män och att pornografiska material uppmuntrar män till att bibehålla dessa skadliga idéal och attityder om kvinnors rättigheter.

Dessa negativa påståenden om sexarbete saknar inte bara vetenskapliga bevis, utan möter också kraftigt motstånd av det faktum att moderna och sexuellt liberala samhällen där pornografi cirkulerar fritt också verkar vara de mest progressiva när det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, samtidigt som sexuellt censurerade samhällen där pornografi ofta är olagligt däremot tenderar att vara samma samhällen där kvinnor saknar rättsligt skydd och mest sannolikt utsätts för institutionaliserat våld (McNair, 2014; Ferguson & Hartley, 2009).

leder-verkligen-porr-till-mer-sexistiska-åsikter

Leder verkligen porrtittande till mer sexistiska åsikter?

Trots dessa påståenden om att tillgång till pornografi leder män till att begå våldtäkt och sexuella övergrepp mot kvinnor, har en ökad tillgång till pornografi i västländer förknippats med minskningar av sexuella övergrepp (McNair, 2014). Dessutom tyder forskning på att män som konsumerar pornografi (Kohut, Baer & Watts, 2016) faktiskt är mer benägna att stödja jämställdhet mellan könen än andra män. Med andra ord finns det en enorm klyfta mellan det vetenskapliga studier visar på och det feministisk ideologi hävdar är sant.

I en annan studie gjord på ett nationellt representativt urval av män och kvinnor som deltog i The General Social Survey mellan 1975 och 2010 tittade forskarna på data från mer än 25 000 Amerikaner. I synnerhet tittade forskarna på om de personer som angivit att de tittat på porr under det senaste året hade någon avvikande inställning till kvinnor i allmänhet jämfört med de personer som angav att de inte konsumerat pornografiskt (Kohut, Baer & Watts, 2016).

Forskarna fann att både kvinnor och män som tittade på porr tenderade att ha en mer jämställd syn på både män och kvinnor än de personer som inte tittade på porr alls. Mer specifikt visade det sig att porrtittande personer var betydligt mer positiva till kvinnor i chefspositioner, mer positivt inställda till sina kvinnliga kollegor och mer positiva till kvinnors val att göra abort.

För att inte vara lika enkelspårig i mitt sätt att argumentera som anti-porr lobbyn är ska jag översträcka en liten olivkvist genom att poängtera att undersökningar inte helt utesluter idén om att vissa typer av porr kan ha en negativ inverkan på vissa människor. Det finns bland annat studier som visar på att män som redan uppvisar låg empatisk och sympatisk förmåga och aggressiva tendenser kan få förstärkta sexistiska attityder om de exponeras för våldsam pornografi (Hald et al., 2013; Hald et al., 2010). Man ska dock ha klart för sig att denna effekt kanske bör ses som ett uttryck för en latent potential för allmänt aggressivt beteende hos vissa individer. Med andra ord är det oklart om just våldsam pornografi utlöser aggressiva tendenser hos dessa individer, eller om våldsam stimuli av vilken typ som helst (t.ex. våldsam actionfilm eller litteratur om krig) hade framkallat samma respons.

Åsikter om porr vs. Fakta om porr

Med andra ord verkar det som att delar av en (just nu) väldigt populär politisk ideologi är på direkt kollisionskurs med resultaten av flera väldigt omfattande vetenskapliga studier. Tyvärr blir ofta resultatet av en sådan kollision att individer väljer att bortse ifrån objektiva indikationer som utmanar deras uppfattningar om hur verkligheten faktiskt fungerar och istället, som en ren försvarsmekanism, får en ännu starkare tro på sina ideologiska övertygelser. Lyckligtvis (för oss som bryr oss om sanning framför ideologi) tenderar verkligheten att segra över dogma på en tillräckligt lång tidsaxel. Ett fall från ett höghus kommer ta livet av varje individ, oavsett om de behagar tro på gravitationsteorin eller ej.

Människors tendens att undvika fakta som inte överensstämmer med uppfattningar som redan integrerats i deras medvetande är en sak som gör debatten om porr så verklighetsfrånvänd och känsloladdad. En annan faktor är vetenskapens något komplicerade tillvägagångssätt.

Det tillhör inte grundskoleutbildningen att lära sig att en enkel korrelation inte säger oss något om orsaken till att något händer (när X händer, händer också Y ≠ X orsakar Y). Inte heller är det allmänkunskap att veta skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (inte ens anti-porr föreningen Porrfri Barndom verkar veta skillnad på dessa), där den ena metoden (kvalitativ) inte kan ge oss en objektiv bild av verkligheten, men den andra (kvantitativ) gör att vi kommer mycket närmare den objektiva sanningen genom applikationen av statistiska metoder. Inte ens kunskap om hur viktigt det är att ha en stor representativ urvalsgrupp i sin studie för att göra resultaten pålitliga är allmänkunskap.

Man kan därför inte klandra människor allt för hårt när de förförs av emotionellt laddad (men inte nödvändigtvis sann) information som går rakt in i hjärtat. Däremot tycker jag det är alla människors skyldighet att söka sanningen om ämnen som berör dem och vara medvetna om när de vilseleds av politiska ideologier genom att alltid ifrågasätta källorna till informationen de får. Anti-porr föreningar vet med sig att de inte har något att komma med på den vetenskapliga fronten. Därför brukar de sammanställa en mager referenslista och placera den på en mer avskiljd eller undangömd del av sin webbplats. I värsta fall återfinns den inte alls eller saknar delar som behövs för att kunna identifiera källan och skapa sig en egen uppfattning.

Våga alltid fråga källa och känn ingen skam över att du då och då väljer att surfa porr och känn framförallt ingen skam över att du finner det Lustfyllt.

Källor

Both, S., Brom, M., Laan, E., Everaerd, W., & Spinhoven, P. (2020). Evidence for Persistence of Sexual Evaluative Learning Effects. The Journal of Sexual Medicine.

Charig, R., Moghaddam, N. G., Dawson, D. L., Merdian, H. L., & Das Nair, R. (2020). A lack of association between online pornography exposure, sexual functioning, and mental well-being. Sexual and Relationship Therapy, 1-24.

Droubay, B. A., Butters, R. P., & Shafer, K. (2018). The pornography debate: Religiosity and support for censorship. Journal of Religion and Health, 1-16.

Ferguson, C. J., & Hartley, R. D. (2009). The pleasure is momentary… the expense damnable?: The influence of pornography on rape and sexual assault. Aggression and violent behavior14(5), 323-329.

Hald, G. M., Malamuth, N. N., & Lange, T. (2013). Pornography and sexist attitudes among heterosexuals. Journal of Communication, 63(4), 638-660.

Hald, G. M., Malamuth, N. M., & Yuen, C. (2010). Pornography and attitudes supporting violence against women: Revisiting the relationship in nonexperimental studies. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 36(1), 14-20.

Janssen, E., Prause, N., Romine, R.S., Raymond, N., MacDonald III, A., Coleman, E. Miner, M.H. (2020). Sexual Responsivity and the Effects of Negative Mood on Sexual Arousal in Hypersexual Men Who Have Sex With Men (MSM). Journal of Sexual Medicine. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.05.005

Kohut, T., Baer, J. L., & Watts, B. (2016). Is pornography really about “making hate to women”? Pornography users hold more gender egalitarian attitudes than nonusers in a representative American sample. The Journal of Sex Research, 53(1), 1-11.

Landripet, I., & Štulhofer, A. (2015). Is pornography use associated with sexual difficulties and dysfunctions among younger heterosexual men?. The journal of sexual medicine, 12(5), 1136-1139.

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K. W., & Larsson, M. (2014). Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 35(3), 179-188.

McNabney, S. M., Hevesi, K., & Rowland, D. L. (2020). Effects of Pornography Use and Demographic Parameters on Sexual Response during Masturbation and Partnered Sex in Women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3130.

McNair, B. (2014). Rethinking the effects paradigm in porn studies. Porn Studies, 1(1–2), 161–171. https://doi.org/10.1080/23268743.2013.870306

Prause, N., Steele, V. R., Staley, C., Sabatinelli, D., & Hajcak, G. (2015). Modulation of late positive potentials by sexual images in problem users and controls inconsistent with “porn addiction.” Biological Psychology, 109, 192-199.

Spišák, S. (2016). ‘Everywhere they say that it’s harmful but they don’t say how, so I’m asking here’: young people, pornography and negotiations with notions of risk and harm. Sex Education, 16(2), 130-142.

Spišák, S., & Paasonen, S. (2017). Bad education? Childhood recollections of pornography, sexual exploration, learning and agency in Finland. Childhood, 24(1), 99-112.

Taylor, K., & Jackson, S. (2018). ‘I want that power back’: Discourses of masculinity within an online pornography abstinence forum. Sexualities, 21(4), 621-639.

Thomas, J. N. (2016). The development and deployment of the idea of pornography addiction within American evangelicalism. Sexual Addiction & Compulsivity, 23(2-3), 182-195.

Webber, V., & Sullivan, R. (2018). Constructing a crisis: Porn panics and public health.